Uchwała NR VII/37/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/37/2007

Rady gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/139/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Paragraf 2 uchwały Nr XXIV/139/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Pożyczka zostanie spłacona ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Modernizacja 8 km dróg gminnych w Gminie Aleksandrów powiat piotrkowski Nr 328/04” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2007 roku”.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-