Uchwała NR VII/38/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/38/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:


§ 1.Gmina Aleksandrów zaciągnie kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok.


§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Komercyjnym w kwocie 140.000,00zł.


§ 3. Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację i zapewni płynność projektu „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach” ujętego w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na rok 2007.


§ 4. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2008 - 2010.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w sprawie podpisania umowy kredytowej złożone zostanie przez Henryka Małeckiego – Wójta Gminy.


§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-