Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Gminy w Aleksandrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie wykształcenia minimum średniego

  2. obywatelstwo polskie

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

  5. dobra znajomość obsługi komputera: w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

  7. nieposzlakowana opinia


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność pracy w zespole

  2. samodzielność

  3. komunikatywność

  4. sumienność i odpowiedzialność

  5. dyskrecja
  6. znajomość przepisów w zakresie ustawy oświadczeniach rodzinnych , zaliczce alimentacyjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

  7. znajomość obsługi programu Sygnity S.A.

  8. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


  1. wydawanie druków i przyjmowanie kompletnych wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

  2. obsługa interesantów oraz udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

  3. wprowadzanie wniosków w system informatyczny

  4. sporządzanie projektów decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej

  5. prowadzenie rejestrów wniosków i wydawanych decyzji

  6. prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej.


 1. Wymagane dokumenty:


  1. życiorys(CV)
  2. list motywacyjny

c. dokument poświadczający wykształcenie

 1. kwestionariusz osobowy

 2. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie ,pokój nr 9 pocztą elektroniczną na adres: aleksandrow.lod@gminy.pl lub wojt.aleksandrow.epi@gminypolski.pl – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą polską na adres Urzędu -26-337 Aleksandrów 39 B , z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej”w terminie do dnia 11.07.2007 r.

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.aleksandrow.eobip.pl/oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny ,szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002 r.Nr 101,poz.926 z późniejszymi) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r Nr142, poz.1593 późniejszymi zmianami)”.