Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

OGŁASZA NABóR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT ds. SPOŁECZNYCH I PROMOCJI GMINY

w REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie,

  2. obywatelstwo polskie,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,

  2. wykształcenie z zakresu funduszy europejskich,

  3. dobra obsługa komputera (MS Office, Word, baza aktów prawnych),

  4. umiejętność pracy w zespole,

  5. wysoka kultura osobista,

  6. samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. koordynowanie działań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,

  2. realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,

  3. współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Pracy w sprawach z zakresu działania referatu,

  4. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o charakterze społeczno – gospodarczym,

  5. pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych na zadania z zakresu działania referatu,

  6. podejmowanie działań z zakresu promocji Gminy,

  7. redagowanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  2. list motywacyjny,

  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

  4. kwestionariusz osobowy,

  5. oświadczenia: o stanie zdrowia, obywatelstwie i niekaralności,

  6. referencje.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9, lub pocztą na adres Urzędu: 26-337 Aleksandrów 39B, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. społecznych i promocji gminy ” w terminie do dnia 11 lipca 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.aleksandrow.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Aleksandrów, dn. 26.06.2007r.