Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z działalności

GOPS w Aleksandrowie za rok 2006


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej . Dzieli się te zadania na własne i zadania zlecone .

Do głównych własnych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej należy :

-wypłata zasiłków celowych ,okresowych ,dożywianie dzieci w szkołach,usługi opiekuńcze .kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS .

W pierwszym półroczu 2006 roku na wypłatę wymienionych zasiłków wydatkowano kwotę 22 995,00

Opłatę za usługi opiekuńcze 1395,00

Dożywialiśmy 170 dzieci i na ten cel do czerwca wydaliśmy kwotę 22 012,00 zł

Obecnie realizujemy rządowy program „Posiłek dla potrzebujących „ w ramach którego otrzymaliśmy dotację na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 88 000 zł .Otrzymane środki pozwoliły na wzbogacenie oferty żywieniowej i objęcie dożywianiem większej liczby dzieci.

Opłacamy pobyt w DPS 5 mieszkańcom gminy i na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 24 484,00.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób na kwotę 66.873,00

Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających stałe świadczenia wydatkowana została kwota 5 076,00 zł.

Gminny Ośrodek od maja 2004 roku stopniowo przejmował realizację wypłat zasiłków rodzinnych od innych podmiotów.Obecnie tj od września 2006 roku jesteśmy jedynymi realizatorami świadczeń rodzinnych.

Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 544 178 na następujące świadczenia:

1.na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 821 osób 224 325

2.na wypłatę dodatków rodzinnych w tym na:

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 14 osób 29 453,00

- z tytułu urodzenia dziecka dla 12 osób 12 000,00

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 32 osób 35 030,00

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 30 osób 11 420

- z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania dla 178 osób 47 960

Wypłacono również zasiłki pielęgnacyjne dla 69 osób na kwotę 56 880,00

świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób na kwotę 20 160,00

oraz składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 682,90