Zarządzenie Nr 21/2007

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 21/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 czerwca 2007 roku


w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), § 14 pkt 5 i 6 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zarządza się co następuje:


§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, dodaje się pkt 6 w brzmieniu :

6. – Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu

i Turystyki w Aleksandrowie”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.-