Zarządzenie Nr 20/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok


Na podstawie art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Aleksandrów u s t a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.075.269,24 zł

wydatki 9.810.918,24 zł.


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1 >>