Uchwała Nr VIII/42/2007

Uchwały


UCHWAŁA NR VIII/42/2007

RADY GMINY W ALEKSANDROWIE

z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie


Na podstawie art.40 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162,poz.1568; z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203;Nr 167,poz.1759 z 2005 roku Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku nr 17 ,poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327), art.20 ust.2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 Nr 169 poz.1420z 2006r Nr 45, poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832) Rada Gminy w Aleksandrowie u ch w a l a , co natępuje:§ 1. W uchwale Nr XIV/88/04 Rada Gminy w Aleksandrowie z dnia 30.06.2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. uchyla się § 2
  2. § 5 załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie

„ § 5 Szczegółową organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze zarządzenia.”§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.