Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 06.07.2007 r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW

26 -337 ALEKSANDRóW

WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,

ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH


Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w miejscowości Ostrów”

 

1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

   Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł.

 4) Opis przedmiotu zamówienia:

- przebudowa ( modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Ostrów gmina Aleksandrów:

1. roboty pomiarowe – 1,72 km

2. profilowanie i zagęszczanie podłoża – 5.172 m 2

3. nawierzchnia materiałów tłucznia kamiennego- 4/31,5 mm – warstwa górna gr. 15 cm

4. ręczne plantowanie gruntu – 1724 m 2

5. zagęszczanie poboczy walcami – 1724 m 2

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV: 45.23.31.42-6
 
5)  Termin wykonania zamówienia 27 sierpnia 2007r

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny      spełnienia tych warunków.

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

d) posiadają doświadczenie z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako główny wykonawca wykonał przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

6.1) Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

a)      oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 5.1.1 lit a) SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum;

b)      oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

c)      wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

d)      jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;

e)      Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.                                           Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału,

6.2) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605).

7) Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8) Informacje na temat wadium:
Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

- najniższa cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2007-07-26 do godz. 09.30
11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 2007- 07 -26 do godz. 10.00

12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty

13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Czesław Purgał lub Pani Aneta Małecka , tel. (0-44) 756 00 69

 
 
 
Ogłoszono:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3.    Portal UZP nr 113772-2007

 
 
Data publikacji: 06.07.2007
 
Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa do wglądu w pokoju 104

Załącznik - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik - Przedmiar robót