Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )


Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :

Inwestora :

GMINY ALEKSANDRóW”

26-337 Aleksandrów

została wydana w dniu 16 lipca 2007 roku decyzja Nr : GR.OŚ.7624-3/2007

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 • budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

  1. Urzędu Gminy w Aleksandrowie

  2. Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

  3. Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

  4. Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej

  na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 31 lipca 2007 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.