Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów ( zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XVIII/115/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku) działka przeznaczona jest pod uprawy rolno-leśne :

Oznaczenie

numeru działki

Powierzchnia
działki
(ha)

Klasa

gruntu

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

(zł)
Wadium
(zł)
Postępne
(zł)
1
2
3
4
5
6


391/81,74ha
RIVa-0,32ha
RIVb-0,71ha

RVI -0,57ha

LsV -0,14ha


70,68zł


10,00


1,00


Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2007 roku o godz. 10.00 , w sali nr 103 Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Bliższych informacji w sprawie lokalizacji działki objętej przedmiotem przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie – pokój nr 103, tel.(0-44) 756-00-69

wew. 26.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości do dnia 27 lipca 2007 roku w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

    Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego .

Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Aleksandrowie w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostali uczestnicy przetargu, którzy nie wygrają przetargu, będą mieli zwrócone wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani bezpośrednio przed jego rozpoczęciem .

Wójt Gminy w Aleksandrowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn .


Aleksandrów, dnia 11.07.2007r.