Zarządzenie Nr 23/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rokNa podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.081,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.081,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.132.090,24 zł

wydatki 9.867.739,24 zł.


§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>