Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 23.07.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 14.000 euro na:
opracowanie dokumentacji projektowej na: „
Budowa sceny widowiskowej i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie oraz adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową w Aleksandrowie”

została wybrana oferta Wykonawcy:


Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie

Grzegorz Rudzki

ul. Góra Strzelecka 18

97 – 330 Sulejów


który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 40.0000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.


Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Usługi Projektowe i Budowlane „ MEG-BUD” Krzysztof Pabich ul. Stolarska 16 97 – 300 Piotrków Tryb.

Oferta ne 2:Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki ul. Góra Strzelecka 18

97 – 330 Sulejów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
74,52
74,52
Oferta 2
100
100