Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 27.07.2007 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,  ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia ,przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w miejscowości Aleksandrów ”

1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

   Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.

 4) Opis przedmiotu zamówienia:

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych.

2) Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy

3) Zmiana technologii kotłowni dla budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia z kotłowni węglowej na olejową

4) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni

5) wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia

6) budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odwodnienie budynku Urzędu Gminy

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi

„ towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy rodzaj i zakres robót określony został w:

1)      projekcie budowlanym i przedmiarze robót:

2)      specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców do 30% wartości zamówienia.

Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom określając rodzaj i zakres prac oraz ich wartość. W przypadku braku takiego wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca wykona zadanie samodzielnie.

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Kod CPV: 

      45321000-3 - Izolacja cieplna
      45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
      45331110-0 - Instalowanie kotłów
      45410000-4 - Tynkowanie

      45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  

5)  Termin wykonania zamówienia 28 listopad 2008r

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny      spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29.01.2004 PZP (t.j Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj.:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki stawiane przystępującym do przetargu

1)      wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,

2)      wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu

zamówienia,

3)      wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o  udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

4)      wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących

wspólnie i podwykonawców,

5) wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności architektoniczno-budowlanej, instalacji elektrycznej, sanitarnych i musi być on wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

6)    wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia

postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty  odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

7) wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności- posiada środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie nie mniejszej niż 300000,00 zł lub posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank do zaciągnięcia kredytu w wysokości nie mniejszej niż 300000,00 zł. W przypadku podmiotów występujących wspólnie łączna wartość kredytu w wysokości 300.000,00 zł

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7) Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8) Informacje na temat wadium:
Wadium – 20.000 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

- najniższa cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2007-08-17 do godz. 11.00
11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 2007- 08 -17 do godz. 11.15

12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty

13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał lub Pani Aneta Małecka , tel. (0-44) 756 00 69

 
 
 
Ogłoszono:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2.   Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3.    Portal UZP nr 128953 -2007

 
 
Data publikacji: 27.07.2007 r.

Specyfikacja Istotynych Warunków Zamówienia >>
Instalacja Elektryczna - Kosztorys Nakładczy >>
Instalacja Elektryczna - Kotłownia >>
Instalacja Elektryczna - Specyfikacja Techniczna >>
Oczyszczalnia Ścieków - PB - część opisowa >>
Oczyszczalnia Ścieków - Przedmiar robót zewn. >>
Oczyszczalnia Ścieków - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna >>
Oczyszczalnia Ścieków - Rysunki >>
Instalacje Sanitarne - PB - część opisowa C.O. >>
Instalacje Sanitarne - PB - część opisowa kotłowni >>
Instalacje Sanitarne - Przedmiar kotłowni >>
Instalacje Sanitarne - Przedmiar grzejnikow >>
Instalacje Sanitarne - Sczegółowa Specyfikacja Technicza >>
Instalacje Sanitarne - Rysunki >>

Termomodernizacja - PB - opis techniczny >>
Termomodernizacja - Przedmiary robót >>
Termomodernizacja - Rysunki >>
Termomodernizacja - Ogólna Specyfikacja Techniczna >>
Kotłownia - przedmiar robót >>
Kotłownia - Ogólna Specyfikacja Techniczna >>

--------------------------------------------------------------------
Pytania i odpowiedzi dla zainteresowanych >>