Nabór na wolne stanowisko pracy

Komunikaty i ogłoszenia


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

INFORMATYK 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe informatyczne,

  2. obywatelstwo polskie,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego,

  2. wysoka kultura osobista,

  3. samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

do obowiązków informatyka należeć będzie:

1) Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu i sieci komputerowej,

2) Instalowanie i konfiguracja oprogramowania komputerowego na stacjach roboczych i serwerze oraz wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych,

3) Wykonywanie przeglądów systemów informatycznych pod kątem zgodności zainstalowanego oprogramowania z umowami licencyjnymi, usuwanie oprogramowania, dla którego nie można określić ważnej licencji lub dowodu licencji,

4) Współpraca z firmami komputerowymi w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz w zakresie nadzoru serwisowego,

5) Prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu informatycznego oraz przeprowadzanie kwartalnej inwentaryzacji infrastruktury informatycznej Urzędu,

6) Przechowywanie i prowadzenie ewidencji dokumentów licencyjnych oprogramowania,

7) Sporządzanie kart wyposażenia stanowisk pracy poszczególnych użytkowników w oprogramowanie i sprzęt informatyczny,

8) Udzielanie użytkownikom wskazówek w zakresie działania sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego,

9) Administrowanie siecią komputerową, w tym:

a) przydzielanie haseł użytkownikom poszczególnych systemów informatycznych oraz kontrolowanie częstotliwości ich zmiany,

b) rejestrowanie i wyrejestrowanie użytkowników systemów informatycznych,

c) wykonywanie kopii awaryjnych,

d) sprawdzanie systemów informatycznych na obecność wirusów i ich usuwanie,

e) przechowywanie nośników informacji, w tym kopii informatycznych,

f) instalowanie w systemach informatycznych zabezpieczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,

10) Redagowanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie i jednostek organizacyjnych,

11) Administrowanie stronami internetowymi gminy.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

  4. kwestionariusz osobowy,

  5. oświadczenia: o stanie zdrowia, obywatelstwie i niekaralności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9, lub pocztą na adres Urzędu – 26-337 Aleksandrów 39B, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 24 sierpnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.aleksandrow.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.