Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 03.08.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO, ale nie przekraczający kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznych na:„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w miejscowości Ostrów”

została wybrana oferta Wykonawcy:

Zakład Wodociągowy

Jadwiga Kafar

ul. Słowackiego 182 m. 60

97 – 300 Piotrków Tryb.

który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 170.345,51 zł.

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.


Ofertę złożył jeden wykonawca:

Oferta: Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar ul. Słowackiego 182 m. 60

97 – 300 Piotrków Tryb.