Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON.

Komunikaty i ogłoszenia


KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoWójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy Aleksandrów , iż z dniem 1 kwietnia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr 52 , poz. 379).

Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego , zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu , czyli osobie fizycznej , osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej , będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym .


W 2007 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie :

1. od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 marca 2007 roku wraz z fakturami VAT

    (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2006 roku do 28 lutego 2007 roku

2. od dnia 1 września 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku wraz z fakturami

    VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku

Druki wniosków „o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie (www.bip.aleksandrow.net.pl) , a także można je będzie pobrać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 16.00 .

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji Wójta nastąpi w terminie :

  • od 2 do 31 maja 2007 roku ( w przypadku pierwszego wniosku )

  • od 2 do 30 listopada 2007 roku ( w przypadku drugiego wniosku )

gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku .

Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy Aleksandrów lub pod numerem telefonu (0-44) 756-00-69 wew. 26 .

 

Druk wniosku znajduje sie tutaj.