Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/33/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/23/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr V/31/99 z dnia 16 lutego 1999 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/22/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów :

Lp.
OBRĘB

Numer działki

Pow.
w m²

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
w zł

Wysokość wadium

w zł
Minimalne postąpienie

w zł

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1


Aleksandrów
601/1
1900m²
47223


Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym , gospodarczym oraz stodołą.

Wszystkie budynki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym , stanowią samoistną ruinę budowlaną .

Zużycie techniczne w/w budynków wynosi 100%. Koszty rozbiórki z trudem pokryją materiały porozbiórkowe.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę .

19.210
2.000


200


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

2


Aleksandrów

672/1


1385m²


27470


Działka niezabudowana , przeznaczona pod zabudowę


Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę .

16.189
1.700


20


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

3


Dąbrówka
430


19200m²


30469


Działka rolna

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rolnych przeznaczonych pod zalesienie

9.522


1.000


1004


Ciechomin


124


8300m²


27916


Działka rolno-leśna

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rolno-leśnych

12.548


1.300


1305


Ostrów
176/4


400m²


27891


Działka zurbanizowana , nieuzbrojona , niezabudowana

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową .

5.960


600


60


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

6


Ostrów
176/10


309m²


27891


Działka niezabudowana , nieuzbrojona

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową .

4.650


500


50


Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

7


Niewierszyn


557


4600m²


32714


Działka rolna

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne

4.911


500


50Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2007 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

W przetargu mogą brać udział osoby , które najpóźniej do dnia 13 września 2007 roku wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 , poz. 1758 ze zm.).

Cudzoziemiec , przystępując do przetargu , musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia .

UWAGA : GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT

URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW .Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem

pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.Aleksandrów, dnia 13.08.2007r