Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za II kwartał 2007 roku

(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))


Wyszczególnienie                                                        Plan                                    Wykonanie

                                                                               (po zmianach)                       (po zmianach)


A. Dochody                                                                9.132.090,24                        4.950.482,26


B. Wydatki                                                                 9.867.739,24                        4.075.739,55

w tym: wydatki bieżące                                               8.112.739,24                        4.015.520,87

wydatki majątkowe                                                     1.755.000,00                        60.218,68


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                           -735.649,00                        874.742,71


D. Finansowanie (D1-D2)                                               735.649,00                        -258.412,60


D1. Przychody ogółem:                                                 2.249.173,00                       47.971,90

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                    2.201.201,00                       0,00

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 387.677,00                 0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                        47.972,00                            47.971,90


D2. Rozchody ogółem:                                                  1.513.524,00                        306.384,50

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                        1.513.524,00                        306.384,50

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 1.077.387,00                60.000,00


Aleksandrów, dnia 30.07.2007r.