Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za I półrocze 2007 roku.

Cały dokument...>>

Załącznik Nr 1.>>

Załącznik Nr 2.>>