Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 10.09.2007 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8  na:
„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, przebudowa kotłowni w budynku Urzędu
Gminy, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w miejscowości Aleksandrów ”

została wybrana oferta Wykonawcy:
Konsorcjum Firm
  1. Firma Usługi Budowlane Jacek Ciapała z siedzibą w Białej 5 97 – 330 Sulejów reprezentowaną przez właściciela - Jacka Ciapałę
  2. Usługi Projektowe i Budowlane „ARBUD” z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Daniłowskiego 5/7 reprezentowaną przez właściciela - Pawła Krześlaka

który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 1.209.117,69 zł.

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

 

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Konsorcjum Firm

1.Firma Usługi Budowlane Jacek Ciapała z siedzibą w Białej 5 97 – 330 Sulejów reprezentowaną przez właściciela - Jacka Ciapałę

2.Usługi Projektowe i Budowlane „ARBUD” z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Daniłowskiego 5/7 reprezentowaną przez właściciela - Pawła Krześlaka

Oferta nr 2: Konsorcjum Firm:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. „ AVOS” Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Sowa z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Świerczowska 86 reprezentowaną przez właściciela - Grzegorza Sowę

 

2. „ EURO-GAZ” Technika Grzewcza i Gazowa Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul.H. Trzcińskiej 4 reprezentowaną przez: Longina Abla – członka zarządu i Bogumiła Cudzicha – członka zarządu                        

Oferta nr 3: Zakład Usług Technicznych „ ELEKTRA - GW”s.c. Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec 97 – 200 Tomaszów Maz. ul. Wysoka 34/36

                                                                                                                        

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


Numer oferty
Liczba punktów w kryterium:
cena ofertowa brutto
RAZEM
Oferta 1
100
100
Oferta 2
78
78
Oferta 3
59
59