Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


STANOWISKO: INFORMATYK


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybran Pan MARCIN BOJARCZUK zamieszkały w Sulejowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona osoba spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W kolejnym etapie rekrutacji z wynikiem pozytywnym odbyła test kwalifikacyjny, zaś w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe.


Aleksandrów, dn. 31.08.2007r.