Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

Przetargi

Aleksandrów dn.14.09.2007r.


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 tys EURO.


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie

NIP: 768 – 13 – 37 -192

REGON: 590410258 tel: 0-44 7560038 fax: 0- 44 7560014

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony działając w oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. “ Prawo zamówień publicznych “ ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).

3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.aleksandrow.net.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego dla Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2007/2008

    1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

przedstawiony jest w załączonej SIWZ.

4.3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia podpisania umowy

do dnia 31 maja 2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

7.1. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), tzn:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

7.2. Zaakceptują warunki umowy.

7.3.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”

na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

8. Informacja na temat wadium:

Z uwagi na to, iż jest to postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 nie wymaga się wpłaty wadium ( art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. “Prawo zamówień publicznych” Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zm).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny oferty będzie wyłącznie jej cena .

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Zespole Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie pokój 106 w terminie do 15. października 2007r. do godz.12 , otwarcie o godz. 13

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni ( art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszono:

1.Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów

2.Strona internetowa gminy www.bip.aleksandrow.net.pl

3.Portal UZP pod numerem 169000-2007

 

Załącznik - Specyfikacja Istotynych Warunków Zamówienia >>

(Załącznik w formacie .odt - OpenOffice)