Zarządzenie Nr 32/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 09 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rokNa podstawie § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.434.090,24 zł

wydatki 10.169.739,24 zł.§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-


Załącznik Nr 1 >>