Uchwała Nr VIII/43/2007

UchwałyUchwała Nr VIII / 43 / 2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/ 40/ 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 czerwca 2007r udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb na budowę jednostronnego chodnik  przy drodze powiatowej Nr 30347 (działka Nr 698) w miejscowości Skotniki.Na podstawie art.10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/ 40/ 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 czerwca 2007 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb na budowę jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej Nr 30347 (działka Nr 698) w miejscowości Skotniki.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.