Uchwała Nr VIII/44/2007

Uchwały


Uchwała Nr VIII / 44 / 2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piotrkowskiego.


Na podstawie art.10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art 167 ust 2 pkt 5, art. 175 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów na 2007 r pomocy rzeczowej dla Powiatu Piotrkowskiego w postaci:

budowy jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej Nr 30347 w miejscowości Skotniki

§ 2. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w §1ustala się na kwotę 40000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy)

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Gminą Aleksandrów.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.