Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.10.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-5/2007


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (remoncie) drogi gminnej JANIKOWICE-MARIANÓW

w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1,533/1,534 , 535 i 179/4, 180/4 , 478 o długości 1859,45m


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (remoncie) drogi gminnej JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1,533/1,534 , 535 i 179/4, 180/4 , 478 o długości 1859,45m


U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 21 września 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (remoncie) drogi gminnej JANIKOWICE-MARIANÓW

w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1,533/1,534 , 535 i 179/4, 180/4 , 478 o długości 1859,45m

Pismem Nr UG.OŚ.7624-5/2007 z dnia 21 września 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (remoncie) drogi gminnej JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1,533/1,534 , 535 i 179/4, 180/4 , 478 o długości 1859,45m - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe , została wydana opinia przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Nr RS.V.7633-176/07 z dnia 27 września 2007 roku) , na podstawie której przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu .


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :


  1. Wnioskodawca

  2. strony w/g rozdzielnika

  3. a/a