Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-6/2007


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów

U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 25 września 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m

wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów .

Pismem Nr UG.OŚ.7624-6/2007 z dnia 26 września 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe , została wydana opinia przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Nr RS.V.7633-178/07 z dnia 3 października 2007 roku) , na podstawie której przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. pismem nr PPIS-ON-ZNS-440/120/07 z dnia 2 października 2007 roku poinformował tut. Urząd , iż do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko , należą wyłącznie przewody magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych .

Zważywszy na powyższe PPIS stwierdził , iż planowane do realizacji przez Gminę Aleksandrów przedsięwzięcie nie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :


  1. Wnioskodawca

  2. strony w/g rozdzielnika

  3. a/a