Uchwała Nr X/49/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/49/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego


Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu gminy Aleksandrów pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w celu realizacji jego zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) – przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla jego jednostki organizacyjnej –Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.


§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Aleksandrów na rok 2007 w wysokości 2.000,00 ( słownie: Dwa tysiące 00/100) .


§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Aleksandrów a Powiatem Piotrkowskim.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-