Uchwała X/51/2007

Uchwały

Uchwała nr X/51/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami ), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późniejszymi zmianami), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu – samochodu osobowego - niebędącego własnością pracodawcy :

    1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,

    2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.

§ 2. Stawka, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej, a także do jazd lokalnych odbywanych przez Wójta Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-