Uchwała Nr X/46/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/46/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.408.219,24 zł

wydatki 10.213.868,14 zł


§ 3. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 4. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Planowany deficyt stanowi kwotę 805.648,90 zł i zostanie pokryty:

  1. zaciąganymi kredytami i pożyczkami w kwocie 757.677,00 zł

2. wolnymi środkami z 2006 roku w kwocie 47.971,90 zł.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok..


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Załącznik Nr 1 >>
Załącznik Nr 2 - Limity wydatków >>
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne >>