Uchwała Nr X/52/2007

Uchwały

Uchwała nr X/52/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 rok


w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy Aleksandrów a użytego do podróży służbowej przez radnego


Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późniejszymi zmianami), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Celem ustalenia zwrotu kosztów przejazdu radnego Rady Gminy w Aleksandrowie w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością Gminy Aleksandrów określa się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu :

1)dla samochodu osobowego:

    1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,

    2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł,

  1. dla motocykla – 0,2161 zł,

  2. dla motoroweru – 0,1297 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/204/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-