Uchwała Nr X/50/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/50/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta GminyNa podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie do dokonywania wszystkich czynności wynikających z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem § 2.


§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 nie obejmuje prawa do ustalania wynagrodzenia za wyjątkiem jego składników, których nabycie prawa wynika wprost z przepisów prawa, takich w szczególności jak nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/210/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Gminy Aleksandrów.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-