Uchwała Nr X/48/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/48/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 165 i art. 184 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

§ 14a. Wprowadza się następujące postanowienia dotyczące niektórych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  1. zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom na pokrycie drobnych wydatków,

  2. pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi, pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, w wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności,

  3. zaliczki powinny być rozliczone nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego,

  4. samorządowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do uzyskania od pracowników, którym są udzielone zaliczki do rozliczenia, pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika,

  5. jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika, do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki,

  6. sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący wydatków samorządowej jednostki budżetowej. Zwroty z tytułu niewydatkowanych zaliczek zarachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych roku, w którym udzielono zaliczki,

  7. w razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez pracownika, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-