Uchwała Nr X/47/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/47/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Gmina Aleksandrów zaciągnie pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 i 2008 rok.


§ 2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku 2007 do kwoty 370.000,00 zł i w roku 2008 do kwoty 765.000,00 zł.


§ 3. Zaciągnięcie pożyczki umożliwi realizację zadania inwestycyjnego pn „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem Ośrodka zdrowia, odwodnienie terenu, oczyszczalnia ścieków” ujętego planie w inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na lata 2007 i 2008.


§ 4. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy w latach 2009-2016.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki ustala się weksel in blanco.


§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w sprawie podpisania umowy pożyczki złożone zostanie przez Henryka Małeckiego – Wójta Gminy.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-