Unieważnienie przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 26.10.2007 r.


INFORMACJA

DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/5/2007


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonegopowyżej 14.000 euro, ale nie przekraczający kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznychna –„REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW GMINA ALEKSANDRÓW od km 0+000 do km 1+859,45” zostaje unieważnione.


Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 6 i art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne:

Złożono trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona, a dwie oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.