Zarządzenie Nr 40/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 40/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 września 2007 rok


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rokNa podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 902,00 zł oraz dokonuje się zmian w palnie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.408.219,24 zł

wydatki 10.213.868,14 zł


§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Załącznik Nr 1 >>

Załącznik Nr 2 >>