Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za III kwartał 2007 roku


(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))


Wyszczególnienie                                                                 Plan                                 Wykonanie

                                                                                        (po zmianach)                    (po zmianach)


A. Dochody                                                                         9.408.219,24                     7.432.774,94


B. Wydatki                                                                          10.213.868,14                    6.521.954,81

w tym: wydatki bieżące                                                         8.611.868,14                     5.895.676,78

wydatki majątkowe                                                               1.602.000,00                     626.278,03


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                     -805.648,90                      910.820,13


D. Finansowanie (D1-D2)                                                       805.648,90                        -45.310,54


D1. Przychody ogółem:                                                         2.319.172,90                      419.082,46

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                            2.271.201,00                      371.110,56

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 387.677,00                         371.110,56

b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                                 47.971,90                           47.971,90


D2. Rozchody ogółem:                                                           1.513.524,00                       464.393,00

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                 1.513.524,00                       464.393,00

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 1.077.387,00                        90.000,00


Aleksandrów, dnia 31.10.2007r.