Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/32/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku

ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Aleksandrów.

Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 18 września 2007 roku

i zakończył się wynikiem negatywnym .

Lp.
OBRĘB

Numer działki

Pow.
w m²

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
w zł

Wysokość wadium

w zł
Minimalne postąpienie

w zł

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1


Dąbrowa

nad Czarną
205/2


2500m²


28483


Działka rolna nie posiadająca dojazdu do drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne

2.162zł


300zł


30zł


Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich , z uwagi na fakt , iż działka nie posiada dojazdu do drogi publicznej


Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2008 roku o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

W przetargu mogą brać udział osoby , które najpóźniej do dnia 27 grudnia 2007 roku wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 , poz. 1758 ze zm.).

Cudzoziemiec , przystępując do przetargu , musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia .

UWAGA : GRANICE ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT

URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW .


Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz na stronie internetowej Urzędu

Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl - od dnia 22 listopada 2007 roku do dnia 2 stycznia 2008 roku

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem

pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.Aleksandrów, dnia 22.11.2007r