Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )


Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :

Inwestora :

GMINY ALEKSANDRÓW”

26-337 Aleksandrów

została wydana w dniu 6 listopada 2007 roku decyzja Nr : GR.OŚ.7624-5/2007

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m

wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka

gmina Aleksandrów.


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 14 grudnia 2007 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.