Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-6/2007


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięciaNa podstawie art.46a ust.7 pkt 4 w związku z art.46 ust 1 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku :

 • inwestora „ GMINY ALEKSANDRÓW” pow. piotrkowski

z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów.


U S T A L A M


1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :


Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m

wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka

gmina Aleksandrów.

Budowa wodociągu stanowi rozbudowę gminnej sieci wodociągowej .

Wodociąg zostanie wykonany w technologii rur PCV co zapewni szczelność układu sieci .

Roboty liniowe zlokalizowane będą wzdłuż drogi , w linii zabudowy .


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym

  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :


Na terenie przez który przebiega inwestycja nie stwierdza się , aby występowały

zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie .

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wymagała uzyskania wcześniejszego

zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.

Teren pokryty jest roślinnością niską – trawą oraz uprawami przydomowymi , typowymi dla

terenów rolnych .

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .

Dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się wykorzystania wody

i innych surowców , materiałów , paliw i energii .

Budowa wodociągu wpłynie na poprawę gospodarki wodnej poprzez dostawę wody

z wodociągu zbiorczego , a także poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostarczenie

wody dobrej jakości.


 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

  w projekcie budowlanym


Inwestycja ze względu na lokalizację i niewielkie przewidywane oddziaływanie na

środowisko nie wymaga szczególnych uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska.

Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PCV , przyłącza wodociągowe z rur PE

zaś zasuwy , imery i hydranty będą żeliwne .

Przy wykonywaniu wodociągu zgodnie z przyjętą technologią nie będą przenikały

do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska naturalnego.


4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w

  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :


Projektowany remont drogi nie jest zaliczany do inwestycji o podwyższonym lub

dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii .


5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na

  środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko :


Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć oddziałujących transgranicznie

na środowisko.


6. Stworzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

  (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska) :


Nie dotyczy .


Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji .


U Z A S A D N I E N I E


Do Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 25 września 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi

PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko .

W związku z tym w dniu 26 września 2007 roku pismem znak: UG.OŚ.7624-6/2007

wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

z prośbą o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiadając na pismo tut. Urzędu udzieliło odpowiedzi w formie opinii Nr RZ.V.7633-178/07 z dnia 3 października 2007 roku dot. niewielkiego oddziaływania inwestycji na środowisko oraz odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Aleksandrów polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. poinformował natomiast tut. Urząd pismem Nr PPIS-ON-ZNS-440/120/07 z dnia 2 października 2007 roku , iż planowana do realizacji przez Gminę Aleksandrów inwestycja , stanowi sieć przewodów wodociągowych rozdzielczych , które nie są ujęte w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów - nie jest konieczne.

Na tej podstawie Urząd Gminy w Aleksandrowie wydał Postanowienie Nr UG.OŚ.7624-6/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

W dalszej kolejności Urząd Gminy w Aleksandrowie stosownie do art. 48 ust.2 pkt 1 i 1a ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902) w dniu 7 listopada 2007 roku pismem znak: UG.OŚ.7624-6/2007 wystąpił do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia .

Na podstawie otrzymanej opinii (wydanej w formie postanowienia) ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RZ.V.7633-195/07

z dnia 21 listopada 2007 roku zostały uzgodnione warunki wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia ,

z uwagi na niewielkie oddziaływanie tego rodzaju inwestycji na środowisko .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem Nr PPIS-ON-ZNS-440/135/07 z dnia 21 listopada 2007 roku poinformował tut. Urząd , iż planowana przez Gminę Aleksandrów inwestycja , stanowi sieć przewodów wodociągowych rozdzielczych , których realizacja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko , a tym samym uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia .

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz fakt , iż poprawi ona warunki sanitarne na terenie gminy Aleksandrów , postanowiono jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  zgodnie z art. 56 ust.9 wiąże organ wydający decyzję o której mowa w art.46 ust.4 pkt 1a-9 , oraz organ przyjmujący zgłoszenie , o którym mowa w art.46 ust. 4a ustawy

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

  przedsięwzięcia stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art.56a

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie

  uprawnia do wycinki drzew.

  Na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać zgodę.

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.46 ust.4 oraz do zgłoszenia , o którym mowa w ust.4a

Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed

upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

stała się ostateczna .

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego

przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone

w niniejszej decyzji .


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem

Wójta Gminy w Aleksandrowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania .


Otrzymują :


 1. Wnioskodawca

 2. strona internetowa UG Aleksandrów (www.bip.aleksandrow.net.pl)

 3. strony w/g rozdzielnika

 4. a/a

Załącznik Nr 1 >>