Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-7/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :


  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z realizację

    przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś

    RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni

    od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 i długości od 0+000,00km do 1+1140,41km

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów – Referat Gospodarki Przestrzennej , Komunalnej i Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 103.