Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

Uchwały


UCHWAŁA NR ....................

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia ......................2007 roku

 


w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007

z dnia 8 października 2007 roku w sprawie określenia zasad

wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład

gminnego zasobu nieruchomości Gminy AleksandrówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ,

Nr 181 , poz. 1337 , z 2007r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974 oraz Nr 173 , poz. 1218) oraz art.13 ust.1 , art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 , poz. 2782 , z 2005r. Nr 130 , poz. 1087 , Nr 169 , poz. 1420 , Nr 175, poz. 1459 , z 2006r. Nr 64 , poz. 456 , Nr 104, poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 , Nr 220 , poz. 1601 , z 2007r. Nr 69 , poz. 468 oraz Nr 173 , poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1. Uchyla w całości Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/53/2007

z dnia 8 października 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .