Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-8/2007


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK

w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 248,395,393,414,358,359,387,577,806,35,36,43,53 i długości od 0+000,00km do 5+860,08km


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej :

- KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK

w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 248,395,393,414,358,359,387,577,806,35,36,43,53 i długości od 0+000,00km do 5+860,08km


U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 25 października 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK

w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 248,395,393,414,358,359,387,577,806,35,36,43,53 i długości od 0+000,00km do 5+860,08km

Pismem Nr UG.OŚ.7624-8/2007 z dnia 31 października 2007 roku Urząd Gminy

w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu

o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Pismem Nr UG.OŚ.7624-8/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku Urząd Gminy

w Aleksandrowie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia o którym mowa powyżej .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 248,395,393,414,358,359,387,577,806,35,36,43,53 i długości od 0+000,00km do 5+860,08km - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe , została wydana opinia przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Nr RS.V.7633-191/07 z dnia 7 listopada 2007 roku) , na podstawie której przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu , z uwagi na niewielkie oddziaływanie tego rodzaju inwestycji na środowisko .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem nr PPIS-ON-ZNS-440/146/07 z dnia 26 listopada 2007 roku poinformował tut. Urząd , iż nie uznaje za zasadne sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK w granicach istniejącego pasa drogowego , w szczególności z uwagi na poprawę warunków sanitarnohigienicznych w tym rejonie .

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :


  1. Wnioskodawca

  2. strona internetowa UG Aleksandrów (www.bip.aleksandrow.net.pl)

  3. strony w/g rozdzielnika

  4. a/a