Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/63/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piotrkowskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 5 , art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów na 2007 rok pomoc rzeczową dla Powiatu Piotrkowskiego w postaci :

- budowy jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej Nr 30347

w miejscowości Skotniki.


§ 2. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 ustala się na kwotę 5.000,00 zł ( słownie: Pięć tysięcy 00/100)


§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Gminą Aleksandrów.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.