Uchwała Nr XI/56/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/56/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M. P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

uchyla się § 14a .


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-