Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 10.12.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:–„REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ORAZ POPRAWA PODBUDOWY DROGI GMINNEJ JANIKOWICE od km 0+000 do km 1+200,00 GMINA ALEKSANDRÓW

została wybrana oferta Wykonawcy:

CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ul. 17-go Stycznia 32, 27 – 200 Starachowice

który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 365.000,25 zł

Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:

„CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ul. 17-go Stycznia 32, 27 – 200 Starachowice

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb.

Jednocześnie zawiadamiam, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZPoferta nr 2 została odrzucona z powodu, iż w kosztorysie ofertowym nie ujęto profilowania i zagęszczania podłoża – 3950 m 2 oraz nie ujęto wyrównania istniejącej podbudowy destruktem zagęszczonym mechanicznie o grubości do 12 cm po zagęszczeniu – 474 m 3 . Zgodnie z w/w przepisem zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczaniu ceny.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ Erbedim” Sp.z o. o. ul. Żelazna 3 97 – 300 Piotrków Tryb.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
100
100
Oferta 3
82
82