Zarządzenie Nr 55/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 55/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.


Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 ustalonego zarządzeniem Nr 52/2007 Wójta gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy wykreśla się z cz. I Zadania własne zapisy rozdziału 85212-„Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” i w rozdziale paragrafy 4210,4300,4350,4410,4700,4740,4750 i wprowadza się w cz. II Wydatki na zadania zlecone:

Dz. Rozdz. § Plan przed Zwiększenia Zmniejszenia Plan po

zmianami zmianach

852 85212 4210 1.500,00 2.500,00 - 4.000,00

4300 1.300,40 460,00 - 1.760,40

4350 1.100,00 - 200,00 900,00

4410 455,00 - 300,00 155,00

4700 1.000,00 - 460,00 540,00

4740 2.200,00 - 1.500,00 700,00

4750 2.700,00 - 500,00 2.200,00


§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.382.195,03 zł

wydatki 10.187.843,93 zł


§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-