Uchwała Nr XI/58/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/58/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ) art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002, Nr 23 poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Aleksandrów:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,30 zł od 1 ha powierzchni,

c) w stosunku do których w dacie rozpoczęcia ich zabudowy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ustalał zabudowę letniskową, jak również w stosunku do których charakter zabudowy letniskowej określają decyzje o warunkach zabudowy, bądź decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) letniskowych lub wykorzystywanych na te cele, usytuowanych na gruntach w stosunku do których w dacie rozpoczęcia ich zabudowy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego ustalał zabudowę letniskową, jak również w stosunku do których charakter zabudowy letniskowej określają decyzje o warunkach zabudowy, bądź decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348, poz. 3629 ).


§ 4. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2008 roku.-