Uchwała Nr XI/62/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/62/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1157; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218), art. 12 ust. 9 w związku z ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 i z 2007 r. Nr 109, poz.747) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem", z tym że to zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.


§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).


§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

a) zaprzestanie uprawy roślin,

b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,

c) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,

d) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu

się chwastów.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.


§ 4. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.


§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/ 152 / 97 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego od gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .